Följ Karlshamns kommun

Karlshamn tar krafttag mot ungdomars droganvändande

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2015 10:41 CEST

För första gången har en omfattande kartläggning av Karlshamnsungdomarnas användande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDT) gjorts. Resultatet av undersökningen är inom vissa områden oroväckande. Nu tar kommunen ett samlat krafttag i det förebyggande ANDT-arbetet.

Det var i våras som högstadie- och gymnasieungdomar i Karlshamns kommun fick svara på en enkät om sitt förhållningssätt till alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDT). Jenny Andersson, kommunens nya ANDT-strateg, tog initiativ till undersökningen för att få en samlad bild och utifrån resultaten kunna arbeta strategiskt med dessa frågor. Det drogförebyggande arbetet sker i samverkan med det omgivande samhället som föräldrar, polis, föreningsliv med mera och har redan inletts på flera håll. Undersökningen visar bland annat att Karlshamns ungdomar i årskurs 9 använder narkotika, främst cannabis, i högre utsträckning än genomsnittet för ungdomar i södra Sverige enligt CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

– Då är dock inte Skåne inkluderat, men om man jämför även med Skåne så ligger narkotikaanvändandet bland pojkar högre även här och detta är oroande och måste tas på allvar, säger Jenny Andersson.

1517 skolungdomar mellan 13-17 år har fått enkäten och 1121 svarade, vilket ger en hög och tillförlitlig svarsfrekvens på drygt 73 procent.

– Tyvärr var svarsfrekvensen bland ungdomarna på gymnasiet för låg för att vara statistisk tillförlitlig, därför har vi valt att inte ta med denna ungdomsgrupps svar i nuläget utan måste titta närmare på orsakerna till varför så få har svarat, säger Jenny.

Jenny Andersson vill även lyfta föräldrarnas betydelse i sammanhanget. I takt med att föräldrarnas acceptans kring ANDT-frågorna ökar, vilket rapporten visar att den gör med stigande ålder hos ungdomarna, ökar även konsumtionen bland ungdomarna rejält.

– Vi vet att tobak och alkohol i unga år ökar risken för att prova på andra droger så vi kan inte belysa det nog ofta. Sommaren är här och för en del ungdomar medför denna period tyvärr en extra utsatthet vad gäller missbruk av droger och alkohol. Nu är det festivalernas tid och nästa vecka är det Östersjöfestival i Karlshamn och vi hoppas då att föräldrar till minderåriga står eniga om att inte köpa ut eller acceptera att deras ungdomar dricker alkohol eller kommer hem påverkade av något slag, säger Jenny.

Denna enkätundersökning kommer troligen att bli årligt återkommande i Karlshamn och ska ligga till grund för hur ANDT-arbetet i kommunen på ett bättre sätt kan bedrivas och var och vilka insatser som krävs framöver.

– Det är jättebra att vi nu har fått ett genomarbetat underlag att jobba utifrån, säger Andreas Saleskog, politisk samordnare för demokrati och folkhälsa i Karlshamns kommun. 

– Vi politiker ska nu sätta oss ner och se över hur vi tillsammans på bred front ska forma framtidens resurser inom bland annat skola och fritid för att få en nolltolerans mot alkohol och droger och förändrade attityder mot droger.

Bifogat finns Jenny Anderssons sammanställning av resultat från den ANDT-undersökning som nyligen har genomförts i Karlshamns kommun.

För mer information kontakta:

Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun, mobil: 072-389 93 48

Andreas Saleskog, politisk samordnare för demokrati och folkhälsa i Karlshamns kommun: 073-945 81 49

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.