Följ Karlshamns kommun

Åtgärder tas för att förebygga vattenbrist

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2016 10:19 CEST

Vattenivåerna i sjön Mien är lägre än normalt och lägre än på mycket länge för årstiden. För att klara av att leverera dricksvatten till kommunens invånare krävs därför vissa omedelbara åtgärder.

Karlshamns kommun huvudvattentäkt i Långasjön är helt beroende av tillflöden från Mien, söder om Tingsryd, och kommunen är medlem i den förening som hanterar regleringen av sjön. Vattennivån i Mien ligger i nuläget på 94,84 meter över havet, vilket är det lägsta på mycket länge före denna tidpunkt på året.

– Vi har tittat på de senaste tio åren och jämfört nivåerna och det har under samma period, april, maj och juni, aldrig varit så kritiskt som nu. Kommunen hade en liknande situation under samma månader 2012, men det räddades upp av rejäla regnmassor under juli och augusti, säger Christer Martinsson, VA-chef i Karlshamns kommun.

Den riktigt kritiska nivån är 94,48 meter över havet som enligt gällande vattendom inte får understigas. Denna tröskelnivå vill kommunen inte nå.

Delegationsbeslut att minska tappningen

För att säkra dricksvattnet för kommunens drygt 28 000 abonnenter har Tekniska nämnden igår genom ett delegationsbeslut gett VA-enheten i uppdrag att minska tappningen av Mien så att vattenläget stabiliserats till en mer normal nivå. Nivån på tappningen ska diskuteras med berörda Länsstyrelser och Miljöförbundet Blekinge Väst.

– Vi måste också anpassa uttaget av vatten ur Långasjön till lägsta möjliga nivå och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att säkra kommunens vattenförsörjning, säger Mats Dahlbom, (c) ordförande i Tekniska nämnden i Karlshamn, som genom sitt och förvaltningschef Daniel Wäppling beslut samtidigt väljer att inte följa gällande vattendom som reglerar flöden och nivåer.

Kommunens vattendom är gammal och håller på att göras om eftersom den inte tar full hänsyn till det långsiktiga behovet av vatten. Vid ett möte med Länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge samt Karlshamns och Tingsryds kommuner diskuterades åtgärder och man kom fram till att för att säkra vattenförsörjningen bör flödet ur Mien begränsas för att magasinera vatten inför hösten trots att detta i sak bryter mot vattendomen. Behovet av vatten är större än den eventuella skada åtgärden skulle medföra, resonerar man.

– Nivån i Mien har under en period sjunkit med en centimeter per dygn, så om rådande väderlek fortsätter skulle vi vara nere på tröskelnivån 94,48 meter enligt rådande vattendom efter ytterligare 36 dygn. Därefter har vi ytterligare några centimeters sänkning till dess att det naturliga flödet från Mien upphör, vilket fysiskt hindrar tillflödet till Långasjön, säger Christer Martinsson.

Långasjön utan tillrinning räknar vi med klarar cirka två veckors vattenförsörjning, men kan innebära andra problem då vattnet blir varmt och stillastående.

Bevattningsförbud nästa vecka

Den fiskodling som finns i området är förvarnad och VA-enheten har varit på plats flera gånger för att informera om läget.

– Om vi skall kunna vidmakthålla ansvaret att förse Karlshamns kommuns invånare och verksamheter med ett dricksvatten av godtagbar kvalité och erforderlig kvantitet, är vi tvungna att bryta mot den nu gällande vattendomen ,vilken i sig är mycket gammal och bland annat grundar sig på de gamla Vattenkraftverkens flödesbehov. Den gamla vattendomen tar mycket lite hänsyn till kommunens behov av vattenförsörjning vid extrema vädersituationer. Att bevara ett rimligt vattenflöde i Miån gynnar troligen alla inblandade parter ,så även sportfiskeanläggningen i Miån och den ekologiska statusen i vattendraget, säger Mats Dahlbom.

Karlshamns kommun kommer också att införa bevattningsförbud från och med nästa vecka och kommer att gå ut med information om hur man kan spara vatten och vikten av detta. Stora företagskunder kommer att kontaktas för att om möjligt kunna minska sina vattenuttag. Kommunen kommer att ta vatten från andra vattendrag för bevattning.

– Det är väl sällan man hoppas på en regnig sommar, men det gör jag verkligen nu, säger Christer Martinsson.

För mer information kontakta: Mats Dahlbom, ordförande i Tekniska nämnden, 0708-68 58 27 eller Christer Martinsson, VA-chef, 0454-814 04.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.