Följ Karlshamns kommun

​Utredning lyfter utmaningar för Stationsstaden

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2016 12:14 CET

Nu är förstudien av den planerade Stationsstaden i Karlshamn klar. Utredningen pekar på både möjligheter och utmaningar för att bygga om hela området vid järnvägsstationen med nytt resecentrum, bostäder och smidigare kollektivtrafik.

Karlshamns kommun har anlitat det externa konsultföretaget Sweco för att ta fram ett underlag till en förstudie om Stationsstaden. Den nu färdiga utredningen omfattar på en övergripande nivå ett antal tekniska undersökningar som ska ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med projektet.

– Stationsstaden är det största bostadsexploateringsprojektet i kommunens moderna historia och ett långsiktigt stadsbyggnadsprojekt med planerad utbyggnad inom 5-15 år, säger Anders Siversson, projektledare för Stationsstaden.

Stationsområdet i Karlshamn är i översiktsplanen 2030 utpekat som ett utvecklingsområde för stationsnära bostäder, handel, kontor, service med mera. Förstudien innehåller vissa grundläggande tekniska förutsättningar som påverkar det fortsatta arbetet med att planera för stadsdelen (förorenad mark, geoteknik, avveckling av bangård, riskanalys, dagvatten, trafik och buller). I förstudiearbetet ingår också att ta fram underlag till en tidig och grov kostnadsbedömning och att identifiera risker som kan finnas i projektet.

– I ett så här tidigt skede med flera tänkbara scenarier är det svårt att bedöma kostnaderna fullt ut. Att förfina kalkylerna och anpassa utbyggnaden till vad som är ekonomiskt möjligt att genomföra är en viktig del i det fortsatta arbetet. Det gäller också att synliggöra de samhällsekonomiska vinsterna genom fler bostäder, ökad inflyttning och en attraktiv stadsdel som ska fungera i mer än hundra år framöver, säger Anders Siversson.

Swecos utredning visar på både möjligheter och problem. Underlaget lyfter bland annat fram grundläggande förutsättningar och tekniska lösningar för att omvandla området till en ny stadsdel enligt de visioner och idéer som finns i översiktsplanen.

– En stor utmaning är att av veckla bangården som vi diskuterar med Trafikverket om. Idén är att bygga ut stadsdelen i etapper där bangården kan ligga kvar i det första skedet. Andra utmaningar är att hantera buller och risker med farligt gods på järnvägen, liksom de geotekniska förutsättningarna på platsen och markföroreningar. Den största utmaningen är i särklass ekonomin och kommunen är beroende av att hitta finansieringslösningar för att flytta bangården till Stilleryd, säger Anders.

Projektet går efter årsskiftet in i ett planeringsskede där kommunen lägger fast den framtida bebyggelsestrukturen i ett planprogram och ett antal detaljplaner för olika etapper. Detta kommer att kräva ytterligare utredningar bland annat om förorenad mark, geoteknik och trafik.

Läs mer om Stationsstaden på kommunens webbsida.

Kontakt: Anders Siversson, projektledare för Stationsstaden, telefon 0454-810 51.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.