Följ Karlshamns kommun

Angående medias beskrivning av vård och omsorg i Karlshamns kommun

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 16:18 CEST

Under de senaste dagarna har media beskrivit hur några äldre personer, som har vård och omsorg inom Karlshamns kommun, har drabbats av uttorkning. Omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun ser ytterst allvarligt på dessa händelser som har skildrats av och i media.

Omsorgsförvaltningen vill poängtera att det är viktigt att förvaltningen får kännedom om de enskilda ärendena som beskrivits i media för att kunna utreda eventuella brister i den vård och omsorg som kommunen bedriver. Är det så att misstanke om missförhållande/vanvård skulle förekomma hos en brukare/patient bör vårdgivare anmäla missförhållandet till berörd huvudman, Omsorgsförvaltningen inom Karlshamns kommun eller sjukvården. Omsorgsförvaltningen utreder alla inkommande synpunkter och klagomål enligt gällande rutiner.


Två synpunkter och klagomål har inkommit, inga avvikelser från sjukvården

Hittills har Omsorgsförvaltningen mottagit två skrivelser från privatpersoner gällande synpunkt och klagomål inom verksamhetsområdet särskilt boende. Ytterligare synpunkter har inte kommit till förvaltningens kännedom och några avvikelser från sjukvården gällande vätske- och näringsbrist har förvaltningen inte mottagit.

Förvaltningschefen på Blekingesjukhuset har lämnat en kompletterande bild av de av media uppmärksammade fallen av uttorkning. Det har handlat om äldre människor med kroniska sjukdomar som står på flera mediciner. Dessa patienter har ofta hjälp av hemtjänst eller hemsjukvård och inte sällan upprepade kontakter med primärvård eller tidigare sjukhusvistelser. Problematiken förstärks framförallt under perioder med värmeböljor. Därför har länets kommuner och landstinget sedan 2013 enats kring riktlinjer för hur dessa incidenter ska kunna undvikas, denna information är väl känd av all personal. Trots det inträffar enstaka fall av uttorkning som är så allvarliga att sjukhusvård blir nödvändig. Man måste dock vara medveten om att det ibland är svårt att veta hur mycket av tillståndet som förklaras av en naturlig försämring av en kronisk grundsjukdom respektive otillräckligt vätskeintag.


Utredning efter inkommen synpunkt och klagomål

De två inkomna skrivelserna till Omsorgsförvaltningen har hanterats enligt gällande rutiner
och utreds. En av dessa utredningar är nu klar.

Skrivelsen avser brister i vård och omsorg i form av svält och vanvård. En person som bor på ett
av kommunens äldreboende  skickades akut till sjukhuset efter att sjuksköterskan gjort en bedömning gällande misstanke om stroke. Enligt anhöriga fick de besked av läkaren att personen hade vätske-och näringsbrist.

Omsorgsförvaltningens utredning visar att inga brister i vård och omsorg i form av svält och vanvård föreligger. Problematiken och åtgärder kring personens näringsintag är dokumenterade i den äldre personens hälso- och sjukvårdsjournal samt i kontaktpärmen.

I Karlshamns kommun finns en nutritionspolicy med riktlinjer kring hantering av kost. Dessutom riskbedöms alla som bor på särskilt boende gällande risk för undernäring. Inga avvikelser från denna nutritionspolicy eller andra rutiner kan konstateras i detta fall.

Utredningen visar att i enlighet med gällande rutin har dokumenterade vårdmöten erbjudits och genomförts där personal, den enskilde äldre personen och de anhöriga har varit delaktiga.
Den gemensamma planeringen och kommunikationen gällande vård och omsorg kan, enligt förvaltningen, både förtydligas och förbättras.

Av utredningen framgår även att bemanningen på enheten på det aktuella boendet stämmer väl
överens med det resursfördelningssystem som verksamheten använder sig av. Enheterna på boendet samarbetar med varandra och hjälps åt då dubbelbemanning behövs, vilket innebär att ensamarbete inte förekommer.


Kontaktperson: Förvaltningschef Annelie Myrbeck annelie.myrbeck@karlshamn.se, telefon: 0454-817 01.

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärgården och havets horisont. I 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.